Drevené šindle - VECTOR
ÚVOD   |   POKRÝVANIE   |   HISTÓRIA   |   TECHNOLÓGIA   |   GALÉRIA   |   CENY   |   ČLÁNKY

Drevené kostoly


Slovensko je známe bohatstvom sakrálnych architektonických pamiatok, z ktorých mnohé patria do klenotnice svetovej kultúry. Medzi ne možno nesporne zaradiť vzácny súbor drevených kostolíkov východného obradu, ktoré sa zachovali v oblasti severovýchodného Slovenska. Tieto sakrálne stavby, ktoré tu ľudia nazývajú cerkvami, sú vrcholom ľudovo-architektonickej tvorby, prejavom umu a majstrovstva miestnych ľudových tvorcov, ich zmyslom pre krásu a harmóniu s okolitým prostredím. Vyznačujú sa originálnosťou, vysokou úrovňou technického a umeleckého stvárnenia. Najstaršie zo zachovaných kostolíkov pochádzajú zo 16. storočia, (Trečany, Hervatov), väčšina z nich je však až zo 17. a 18. storočia. Všetky kostolíky tejto architektúry sú postavané z dreva a majú zrubovú základnú konštrukciu. Ich charakteristickým znakom je trojdielnosť, ktorá zároveň symbolizuje Svätú trojicu. Je to vstupná časť, hlavná loď a oltárna časť. Trojitosť priestoru je aj navonok v mnohých prípadoch zdôraznená trojicou smerom na západ sa zvyšujúcich veží. Z hľadiska veľkosti priestoru je najväčšia stredná časť, chrámová loď. Ako krytina na týchto stavbách zásadne používali ručne vyrábané drevené šindle. Pri stavbe sa nepoužívali kovové klince, pretože symbolizovali Kristovo ukrižovanie. Osobnú pozornosť zasluhujú ozdobné železné kríže, ktoré sú významným umeleckým prejavom dedinských kováčov. Jedinečné sú interiéry týchto kostolíkov. Pôvodne boli bohato zdobené nástennými a stropnými maľbami.

Miroľa Drevený chrám východného obradu Ochrany Bohorodičky bol postavený v roku 1770. Je to zrubový trojpriestorový objekt. Podvežie samonosnej veže, zapojenej do stavby s vertikálne odoštenou stenou a strieškou, tvorí babinec. Veže i stupňovité štvorhranné kupoly nad svätyňou i loďou sú zakončení makovičkami so slepými tamburmi a krížmi. Strecha objektu i veže je pokrytá šindľom. Zrub a horná časť veže sú pobití vertikálnym doštením s lištami. Pred objektom je drevená vstupná bránka s osembokou nízkou strieškou, pokrytou šindľom. Ikonostas a oltár je štvorradová polychrómovaná architektúra z 18. storočia s ikonami a cárskymi dverami. Horné rady ikon sú novšie, z konca 18. storočia.

Dobroslava Drevený chrám východného obradu sv. Paraskievy bol postavený v roku 1705,opravovaný v roku 1880. V roku 1932 boli k objektu pristavané dve boční kaplnky, ďalej opravovaný v roku 1949 a 1970. Je to zrubová, trojpriestorová budova s novou priečnou loďou na vysokej kamennej podmurovke. Veža i stupňovité kupoly nad svätyňou i loďou sú zakončené baňami, pobité vertikálnym doštením a lištami, pokryté šindľom. Pôdorys stavby po prístavbe má tvar kríža. Barokový interiér je z 18. storočia. Ikonostas a oltár tvorí drevená polychrómovaná architektúra s ikonami z polovice 18. stor. s námetom z Nového zákona. Interiér doplňujú aj iné umelecky a historicky cenné predmety.

Bodružal Drevený chrám východného obradu sv. Mikuláša bol postavený v roku 1658 a niekoľkokrát opravovaný. Je to zrubová, trojpriestorová stavba na plytkom kamennom podklade. Samonosná veža je spojená so stavbou. Veža i stupňovité kupoly nad svätyňou a loďou sú zakončené makovičkami a bohato kovanými krížmi. Bohato členená strecha je pokrytá šindľami. Celý objekt je pobitý vertikálnym doštením s lištami. Na severnej strane lode sú zachované zbytky nástenných malieb z 18. storočia: Posledný súd a kalvária. Vnútorná výzdoba je baroková a maľovaná. Ikonostas a ďalšie ikony sú z konca 18. storočia. V 90. rokoch 20. storočia bol zrekonštruovaný oltár, žertveník, ikonostas a ikony

Ladomírová Drevený chrám východného obradu archanjela Michala z roku 1742, ktorého zvláštnosťou je, že bol postavený bez jediného klinca. Je to zrubový trojpriestorový objekt. V spodnej časti je obstavená pristienka a vpredu má vstupnú predsieň. Samonosná veža je postavená nad babincom. Veže i stupňovité kupoly nad svätyňou sú ukončené makovičkami s kovanými krížmi. Zastrešenie objektu i veže sú pokrytí šindľom. Zrub i podvežné pristienky sú pobití vertikálnym doštením s lištami. Na západnej strane lode vystupuje malý chór s dreveným parapetom. V prednej časti oplotenia objektu sa zachovala časť drevenej trámovej ohrady so šindľovou strieškou a vstupná bránička s nízkou ihlanovou strieškou pokrytou šindľom. Vedľa kostola je novšia drevená zvonica. Umelecky hodnotný je ikonostas a oltár, ktorý pochádza z polovice 18. storočia. Päťradová polychrómovaná drevená architektúra vyplnená ikonami, časť z nich bolo zničená v 2. svetovej vojne. Okrem toho je tu niekoľko ikon a ostatných bohoslužobných predmetov zapísaných v zozname kultúrnych pamiatok

Krajné Čierno Drevený chrám východného obradu sv. Bazila Veľkého bol postavený v 18. storočí. Trojpriestorová zrubová stavba, v ktorej je veža čiastočne samonosná a čiastočne opretá o konštrukciu objektu. Šírka lode sa zhoduje so šírkou babinca, hoci ide o dva samostatné funkčné i konštrukčné objekty, čo je zvláštnosťou pôdoryského členenia. Veža i stupňovité štvoruholné kupoly nad svätyňou a loďou sú zakončené kužeľovitými vežičkami a kovanými krížmi. Celý zrub objektu i strecha sú pobití šindľom, veža je pobitá vertikálnym doštením a lištami. Tento architektonický celok je doplnený drevenou trámovou ohradou so šindľovou strieškou, vstupná bránička s kužeľovitou strieškou je pokrytá šindľom. Barokový ikonostas, polychrómovaná drevorezba s ikonami pochádza z 18. storočia. Niektoré obrazy pochádzajú zo 17. storočia.

Potoky Drevený chrám východného obradu sv. Paraskievy bol postavený v roku 1773. Trojdielna drevená zrubová stavba sa skladá z oltárnej miestnosti, hlavnej lode a podvežia. Prekrytá je valbovou šindľovou strechou. Nad vežou a strechou sú barokové cibuľky pokryté šindľom, ktoré sú ukončené dekoratívne kovaným železným krížom. Cerkva je ohradená nízkym kamenným múrom. Vstupné vrátka boli prekryté malou valbovou šindľovou strieškou. Pri kostole je novšia drevená zvonica stĺpovej konštrukcie, v hornej časti obitá doskami, prekrytá šindľovou strechou s malou cibuľkou. Na zvonici je zvon z 1773, drevená trojradová architektúra, uprostred s cárskymi dverami, zdobená bohatou drevorezbou, ktorá je pestro polychrómovaná. Pozornosť návštevníkov upútajú ďalšie ikony, drevené svietniky a ďalšie bohoslužobné predmety. Korejovce Drevený chrám východného obradu Ochrany Bohorodičky bol postavený v roku 1764. Na plytkom kamennom podklade stojí trojpriestorová zrubová stavba. Veža vyrastá z konštrukcie objektu, podvežie tvorí babinec, pred ktorým je malá vstupná predsienka. Veža, stanová strecha nad loďou a sedlová strecha nad svätyňou sú zakončené cibuľkami s pekne kovanými železnými krížmi. Celá stavba je obitá vertikálne kladenými doskami s lištami a strecha je pokrytá šindľom. Pri chráme sa nachádza drevená zvonica, v ktorej sú 3 zvony. Jeden z roku 1769 s nápisom a reliéfom sv. Rodiny. Druhý z roku 1771 s dekórom kríža, pod ním Panna Mária Sedembolestná, sv. Trojica a nápis. Tretí z roku 1835 s dekórom dubových listov a nápisom. Ikonostas nie je kompletný, zachovali sa len fragmenty. Pochádza z druhej polovice 18. storočia.

Prikra Drevený chrám východného obradu svätého Michala archanjela, postavený v roku 1777, zrubový, trojpriestorový objekt. Babinec tvorí podvežie, ktoré je zapojené do stavby vertikálne odoštenou stenou a strieškou. Samonosná veža i trojstupňovité štvoruhlé kupoly nad svätyňou nad loďou sú zakončené malými cibuľkami a kovanými krížmi. Strecha objektu i veže je pokrytá šindľom. Zrub i dve horné poschodia veže sú obité vertikálnym doštením a lištami. Ikonostas a oltár je drevená polychrómovaná architektúra so štyrmi radami ikon a cárskymi dverami. Pochádza z 2. polovice 18. storočia. Na oltári zdobenom zľudovelým rokajom je skriňový bohostánok a ikona "Ukrižovanie". Šemetkovce Drevený chrám východného obradu svätého Michala archanjela, postavený v roku 1752, zrubový, trojpriestorový objekt. Veža je zakončená makovicou s tamburom a kovaným krížom, vyrastá z konštrukcie objektu. Dvojstupňovité kupoly nad svätyňou a loďou sú zakončené kužeľovitými vežičkami s kovanými krížmi, sú pokryté šindľom. Celý zrub je vertikálne pokrytý doštením a lištami. Pred vchodom je malá vstupná predsienka, pokrytá šindľom. Vo svätyni sú zbytky nástenných malieb. Vľavo od objektu sa nachádza novšia drevená zvonica s ihlancovou strieškou, pokrytá šindľom. Ikonostas a oltár pochádza z 2. polovice 18. storočia. Baroková, štvorradová drevená architektúra s ikonami a cárskymi dverami. Na oltári zdobenom stĺpikmi je malý bohostánok a ikona Panny Márie. Ikonostas a oltár bol reštaurovaný v rokoch 1969-1970. Nižný Komárnik Drevený chrám východného obradu Ochrany Bohorodičky, postavený v roku 1938 neďaleko od bývalého starého dreveného barokového kostolíka, ktorý zanikol. Jednoloďová zrubová stavba, postavená na vyššej podmurovke, dispozične i hmotove opakujúci sa trojpriestorový typ. Nad loďou je oktogonálna kupola. Pred vchodom portikus s vyrezávanými stĺpikmi. Ikonostas je zo začiatku 20. storočia, pochádza z Trebišova. Nakoľko nebol zhotovený pre tento objekt, apoštoli a proroci boli sekundárne umiestnení v kupole. Hunkovce Drevený chrám východného obradu Zosnutia Bohorodičky postavený na konci 18. st. Je to zrubový, trojpriestorový objekt na nízkej kamennej podmurovke. Samostatná veža je spojená strieškou so stavbou. Veže i stupňovité kupoly nad svätyňou i loďou sú zakončené makovicami, na vrchole cibuľkami s ornamentálne riešenými krížmi. Celý objekt i dve poschodia veže sú obité vertikálnym doštením a lištami. Makovičky i celá strecha sú pokryté šindľom. Z pôvodného dreveného oplotenia sa zachovala drevená vstupná brána so šindľovou strieškou.

Skanzen Drevená sakrálna stavba východného obradu z roku 1766 bola rekonštruovaná v múzeu v prírode podľa dobových plánov. Chrám bol na pôvodnom mieste v Novej Polianke, zasvätený svätej Paraskieve. Stavba je dispozične členená na svätyňu, loď a babinec. Trojitosť pôdorysného členenia je navonok zdôraznená trojicou zväčšujúcich sa veží. Konštrukcia stien chrámu je zrubová z jedľového dreva. Steny pôvodného interiéru boli dekorované nástennými maľbami. Ikonostas oddeľujúci loď od svätyne nie je pôvodný, pochádza z polovice 18. storočia a po rekonštrukcii chrámu bol doň dodatočne umiestnený. Cerkva je po vysviacke v roku 1993 funkčná a konajú sa v nej bohoslužby.

Jedlinka Drevený kostolík postavený v roku 1763 má typické pyramidálne trojvežie s makovičkami a kovanými krížmi. Zrub je z vonku chránený došteným šalovaním. V kostolíku je jeden z najkrajších ikonoasov zhotovený podľa pravidiel ikonografie. Niektoré ikony sú zo 17. storočia. Interiér dopĺňajú vzácne liturgické predmety a knihy.

Hrabová Roztoka Cerkva sv. Bazila Veľkého z polovice 18. storočia má valbovú šindlovú strechu s dvoma vežičkami. Prevažne v barokovom interiéri sa okrem ikonostasu nachádza zaújímavá skriňa zhotovená v gotickom slohu Kostolík je obohatený zrubovou ohradou so šindlovou strieškou.

Hervatov Jediný rímskokatolický kostol z celého súboru drevených chrámov. Je zasvätený sv. Františkovi z Assisi a bol postavený koncom 15. alebo 16. storočia. Svojím dvojdielným pôdorysom, vysokou strechou a ďalšími znakmi je značne odlišný od rusínsko-ukrajinských drevených cerkví a má gotický charakter. Veža zvonica bola pristavaná dodatočne. Vo vnútri kostola sa nachádza vzácny oltár a nástenné maľby.

Brežany Drevený katolícky grécko-katolícky sv. Lukáša chrám trojpriestorového východného typu, jediný v okrese Prešov bol postavený v roku 1727 a obnovili ho v druhej polovici 18. storočia. Radí sa tým medzi najstaršie drevené kostolíky na Slovensku. V súčasnosti je kostolík plne funkčný a slúžia sa v ňom rímskokatolícke bohoslužby. Architektúru chrámu reprezentuje atypická zrubová stavba s výraznými vplyvmi gotickej rímskokatolíckej sakrálnej architektúry. Okienka sú vytvorené hlbokými zárezmi vo dvoch susedných trámoch zrubu. Zasklený otvor je opatrený jednoduchou železnou mriežkou. Barokový ikonostas pochádza z roku 1733. Kompozícia chrámu je ovplyvnená dreveným kostolíkom v Hevartove. Typická je samostatne stojaca veža, ktorá nie je spojená so strešnou konštrukciou lode. Má otvorenú podstienku slúžiaciu ako predsieň chrámu. Drevená zrubová stavba tohto chrámu sa skladá z presbytéria s rovným uzáverom, pozdĺžnej lode a spomínanej prestavanej veže. Presbytérium tvorí spolu s loďou jednotný celok. Má lomený strop, zatiaľ čo v lodi je rovný. V interiérije trámová konštrukcia mazaná hlinou. Vysoká sedlová strecha je pokrytá šindľom. Hlavný oltár je barokovú z roku 1782. Na murovanej menze je obraz Korunovania Panny Márie od Františka Ferdynandyho z roku 1782. Je vložený do stĺpovej oltárnej barokovej architektúry. Ikonostas je viacradový, čiastočne obnovený maľbami. Členený je točenýi stĺpmi s vínnou révou. Zachováva tradičnú byzantskú schému rozmiestnenia ikon. Kráľovské dvere sú sekundárne a premiestnené za hlavný oltár, podobne aj diakonské dvere. Chrámová ikona sv. Lukáša evanjelistu ho zobrazuje plného elánu a v čínnosti, pri zapisovaní evanjeliových udalostí. V spodnej časti orámovania ikony sú vyobrazený kľačiaci fundátori chrámi a modliaci sa na kolenách k ukrižovanému Kristovi. Kostolík je súčasťou historického cintorina, kde nie je problém nájsť hroby a kríže staršie ako 100 rokov. Hlavne železné kríže pôsobia určite pútavo. Časť cintorína je vyhrdená pre hroby novorodeniatok. Blízko seba sa nachádza 6 hrobov, ktorých dĺžka nepresahuje meter s drevenými krížmi nie väčšími ako 20cm. Pohľad na ne je určite zaujímavý aj desivý zároveň.